Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(For English, please scroll down.)

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van SZW werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Bij SZW buigen we ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid. De toekomst van onze verzorgingsstaat. De betaalbaarheid van de AOW. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek. Of de veiligheid op de werkplek. En integratie

Bij SZW verdiep je je in de meest uitdagende en complexe politiek-bestuurlijke vraagstukken. En adviseer je over onderwerpen die wekenlang het nieuws kunnen beheersen. We leveren ‘producten’ waarmee we adequaat kunnen reageren op vragen uit de politiek en soepel inspelen op nieuwe eisen die de maatschappij stelt. Daarom zijn we altijd op zoek naar talent. Naar mensen die hun belangstelling voor de inhoud combineren met maatschappelijke betrokkenheid.

SZW bestaat uit zo’n 2500 medewerkers, waarvan een groot aantal in Den Haag werkt.

Wie zoeken we?

Ben je econoom en begin je de start van je carrière bij ons? Dan ligt een breed werkveld voor je open.

Als econoom adviseer je de minister van SZW onder andere op het gehele terrein van het sociaal-economisch beleid in Nederland en de EU. Je houdt je bezig met vragen als: hoe kan de arbeidsparticipatie in Nederland worden verhoogd, ook om draagvlak voor onze sociale voorzieningen in stand te houden? Hoe kan tegelijkertijd worden voorzien in de behoefte van burgers aan meer tijd voor zorgtaken en scholing? Hoe kan werken meer lonend worden gemaakt? En welke gevolgen heeft dat voor de schatkist? Dergelijke vragen zijn dagelijkse kost voor jou. Je beperkt je niet alleen tot het Haagse circuit, maar onderhoudt ook contacten met Brussel en Parijs. Ook kun je als econoom of econometrist aan de slag gaan met financiële ramingen en analyses. Hiervoor gebruik je actuele beleidsinformatie, onderzoeksresultaten en de nieuwste (wetenschappelijke) inzichten. Je kunt een actieve rol spelen in de departementale en rijksbrede begrotingsvoorbereiding door mee te denken en te adviseren over het budgettaire beleid. Je krijgt daarbij alle ruimte om initiatieven te ontplooien en je persoonlijk en vakinhoudelijk verder te ontwikkelen.

Wat bieden we?

Niet voor niets scoort SZW al een aantal jaren hoog op de lijstjes van beste werkgever. In 2007 zelfs de tweede plaats binnen de niet-private sector. Naast het inhoudelijk interessante werk, spelen de aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden hierbij een belangrijke rol.

Gezien zijn missie heeft SZW als werkgever een voorbeeldfunctie. Dat betekent goed presteren op de terreinen waarvoor het zelf wet- en regelgeving maakt. Ook wil SZW een personeelsbestand dat een afspiegeling vormt van de veelzijdige en multiculturele samenleving. Om vergrijzing te voorkomen stimuleert SZW ook actief de instroom van jong talent.

Persoonlijke ontwikkeling is belangrijk binnen SZW. Daarom bieden we goede randvoorwaarden zodat je je kunt ontplooien en breed inzetbaar blijft. Zo hebben we voor persoonlijke begeleiding, een leer- en ontwikkelplein ingericht. Daar kun je terecht voor advies over ontwikkeling, je persoonlijk profiel, opleidingen, etc. Daarnaast volg je als nieuwe medewerker een uitgebreid introductieprogramma. Ook bieden wij een opleidingspakket dat past bij je functie en word je begeleid door een mentor. Daarnaast bieden we CAO à la carte, eindejaarsuitkering, bonussen voor bijzondere prestaties, flexibele invulling van je werkweek, betaald ouderschapsverlof en bedrijfsfitness.

Kijk voor meer informatie en voor actuele vacatures en stagemogelijkheden op onze website.


The Ministry of Social Affairs and Employment

The issues that we at the Ministry of Social Affairs and Employment (SZW) deal with could not be described as straightforward. Not just social policies, the future of our welfare state or the affordability of the state pension, but also the problems of an ageing population, and of safety in the workplace. Our mission is to stimulate employment, modern labour relations and an activating social security programme.

At SZW, you get to grips with the most challenging and complex political and administrative questions of the day. You also advise on matters that can dominate the news for weeks. We provide ‘products’ that enable us to respond effectively to questions from politicians and flexibly to new demands from society. That is why we are always on the lookout for individuals with talent. For people who can combine an interest in the details of the work with social involvement.

SZW employs around 2,500 people, a large number of whom work in The Hague.

Who are we looking for?

If you are an economics graduate and your career starts with us, then you will find a working environment that covers a wide range of fields.

As an economist, you advise the Minister of SZW on, among other things, the whole spectrum of socio-economic policies in the Netherlands and the EU. You are concerned with such matters as how to raise the degree of employment participation in the Netherlands, not least in order to maintain sufficient levels of support for the country’s social security system. At the same time, how can the wishes of citizens for more time for care tasks and schooling be met? How can incentives to work be improved? And what are the consequences for the nation’s finances? These are the kind of questions that you deal with on a daily basis. You confine your activities not just to The Hague - you also maintain contacts in Brussels and Paris. As an economist or econometrist, you work on financial projections and analyses, for which you use the latest policy information, results from research and the most up-to-date scientific insights. You can play an active role in the departmental and inter-departmental budget preparations by contributing to and advising on budgetary policies. You are given every opportunity to develop initiatives and to enhance your own personal development and expand further your knowledge of the field.

What do we offer?

For several years now, SZW has been among the leaders on the ‘best employer’ rankings, and not without good reason – indeed, in 2007, it was rated second in the non-private sector. In addition to the interesting nature of the work, the attractive working conditions play an important role.

Given its mission, SZW has an exemplary function to fulfil as an employer. That means performing well in those areas for which we ourselves make the laws and regulations. SZW also strives to have a workforce that reflects our varied and multicultural society. To prevent too great a predominance of older employees, SZW also actively encourages young talented individuals to join its ranks.

Personal development is important at SZW, which is why we offer good secondary employment conditions that enable you to thrive and operate in a wide range of fields. For example, we have established personal guidance, a career centre, and an academy where you can obtain advice on your own development and personal profile, as well as on training courses and applying for jobs. As a new employee, you follow an extensive introduction programme, and we provide a training package tailored to your function. You also receive assistance from a mentor. Additionally, we offer CAO (Collective Labour Agreement) à la carte, an end-of-year bonus, bonuses for exceptional achievements, flexible working hours, paid parental leave and a gym at your place of work.

For more information, current vacancies and work placement opportunities, please go to our website.

Summary

Location Headquarters in The Netherlands:
Parnassusplein 5, 2511 VX, Den Haag